итальянский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Vorrei aprire un conto corrente.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Posso aprire un conto corrente online?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
kuranta konto
conto corrente
Тип банковского счета
ŝparadoj konto
conto di risparmio
Тип банковского счета
persona konto
conto personale
Тип банковского счета
kuna konto
conto cointestato
Тип банковского счета
infana konto
conto per bambini
Тип банковского счета
fremda valuto konto
conto in valuta estera
Тип банковского счета
afera konto
conto aziendale
Тип банковского счета
studenta konto
conto per studenti
Тип банковского счета
Ĉu estas monataj kotizoj?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Riceverò un libretto degli assegni?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
Mi perdis mian kreditkarton.
Ho smarrito la mia carta di credito
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
La mia carta di credito è stata rubata
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Спросить информацию о кредитах
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Qual è il tasso d'interesse?
Спросить информацию о процентной ставке
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Спросить информацию об ипотеке
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Sto comprando la mia prima casa.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Sto comprando una seconda proprietà.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
hejma/domanara asekuro
assicurazione sulla casa
Тип страховки
vojaĝa asekuro
assicurazione viaggi
Тип страховки
viva asekuro
assicurazione sulla vita
Тип страховки
sana asekuro
assicurazione sanitaria
Тип страховки
aŭtoasekuro
assicurazione auto
Тип страховки
dombestoasekuro
assicurazione per gli animali domestici
Тип страховки
ŝtela asekuro
assicurazione contro il furto
Тип страховки
hipoteka protekto
protezione mutuo
Тип страховки
studentoposedoj
assicurazione sui beni degli studenti
Тип страховки
grupoasekuro
polizza collettiva
Тип страховки
proprietoasekuro
assicurazione sui titoli di proprietà
Тип страховки
inundoasekuro
assicurazione contro le inondazioni
Тип страховки
fajroasekuro
assicurazione contro gli incendi
Тип страховки
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
Kio estas la prezo por la asekuro?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Спросить, сколько стоит страховка