эсперанто | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
บัญชีกระแสรายวัน
kuranta konto
Тип банковского счета
บัญชีออมทรัพย์
ŝparadoj konto
Тип банковского счета
บัญชีส่วนบุคคล
persona konto
Тип банковского счета
บัญชีร่วม
kuna konto
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับเด็ก
infana konto
Тип банковского счета
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
fremda valuto konto
Тип банковского счета
บริการเงินฝากธุรกิจ
afera konto
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับนักเรียน
studenta konto
Тип банковского счета
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Ĉu estas monataj kotizoj?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Mi perdis mian kreditkarton.
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Mi bezonas anstataŭan karton.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Спросить информацию о кредитах
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Спросить информацию о процентной ставке
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Спросить информацию об ипотеке
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
ประกันภัยบ้าน
hejma/domanara asekuro
Тип страховки
ประกันการเดินทาง
vojaĝa asekuro
Тип страховки
ประกันชีวิต
viva asekuro
Тип страховки
ประกันสุขภาพ
sana asekuro
Тип страховки
ประกันภัยรถยนต์
aŭtoasekuro
Тип страховки
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
dombestoasekuro
Тип страховки
ประกันภัยโจรกรรม
ŝtela asekuro
Тип страховки
การคุ้มครองการจำนอง
hipoteka protekto
Тип страховки
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
studentoposedoj
Тип страховки
ประกันกลุ่ม
grupoasekuro
Тип страховки
ประกันภัยทรัพย์สิน
proprietoasekuro
Тип страховки
ประกันภัยน้ำท่วม
inundoasekuro
Тип страховки
ประกันอัคคีภัย
fajroasekuro
Тип страховки
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Kio estas la prezo por la asekuro?
Спросить, сколько стоит страховка