итальянский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Vorrei aprire un conto corrente.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Posso aprire un conto corrente online?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
บัญชีกระแสรายวัน
conto corrente
Тип банковского счета
บัญชีออมทรัพย์
conto di risparmio
Тип банковского счета
บัญชีส่วนบุคคล
conto personale
Тип банковского счета
บัญชีร่วม
conto cointestato
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับเด็ก
conto per bambini
Тип банковского счета
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
conto in valuta estera
Тип банковского счета
บริการเงินฝากธุรกิจ
conto aziendale
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับนักเรียน
conto per studenti
Тип банковского счета
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Riceverò un libretto degli assegni?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Ho smarrito la mia carta di credito
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
La mia carta di credito è stata rubata
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Potete bloccare il mio conto corrente?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Спросить информацию о кредитах
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Qual è il tasso d'interesse?
Спросить информацию о процентной ставке
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Спросить информацию об ипотеке
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Sto comprando la mia prima casa.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Sto comprando una seconda proprietà.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
ประกันภัยบ้าน
assicurazione sulla casa
Тип страховки
ประกันการเดินทาง
assicurazione viaggi
Тип страховки
ประกันชีวิต
assicurazione sulla vita
Тип страховки
ประกันสุขภาพ
assicurazione sanitaria
Тип страховки
ประกันภัยรถยนต์
assicurazione auto
Тип страховки
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
assicurazione per gli animali domestici
Тип страховки
ประกันภัยโจรกรรม
assicurazione contro il furto
Тип страховки
การคุ้มครองการจำนอง
protezione mutuo
Тип страховки
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
assicurazione sui beni degli studenti
Тип страховки
ประกันกลุ่ม
polizza collettiva
Тип страховки
ประกันภัยทรัพย์สิน
assicurazione sui titoli di proprietà
Тип страховки
ประกันภัยน้ำท่วม
assicurazione contro le inondazioni
Тип страховки
ประกันอัคคีภัย
assicurazione contro gli incendi
Тип страховки
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Qual è il costo dell'assicurazione?
Спросить, сколько стоит страховка