испанский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
บัญชีกระแสรายวัน
cuenta corriente
Тип банковского счета
บัญชีออมทรัพย์
cuenta de ahorros
Тип банковского счета
บัญชีส่วนบุคคล
cuenta personal
Тип банковского счета
บัญชีร่วม
cuenta conjunta
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับเด็ก
cuenta infantil
Тип банковского счета
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
cuenta en moneda extranjera
Тип банковского счета
บริการเงินฝากธุรกิจ
cuenta comercial
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับนักเรียน
cuenta para estudiantes
Тип банковского счета
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
He perdido mi tarjeta de crédito.
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Me han robado la tarjeta de crédito.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Necesito una tarjeta nueva.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Спросить информацию о кредитах
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Спросить информацию о процентной ставке
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Спросить информацию об ипотеке
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Me voy a comprar mi primera casa.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Me voy a comprar una segunda residencia.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Me gustaría contratar un seguro.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
ประกันภัยบ้าน
seguro de hogar
Тип страховки
ประกันการเดินทาง
seguro de viaje
Тип страховки
ประกันชีวิต
seguro de vida
Тип страховки
ประกันสุขภาพ
seguro de salud
Тип страховки
ประกันภัยรถยนต์
seguro de coche
Тип страховки
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
seguro de mascotas
Тип страховки
ประกันภัยโจรกรรม
seguro de robo
Тип страховки
การคุ้มครองการจำนอง
seguro hipotecario
Тип страховки
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
seguro de bienes para estudiantes
Тип страховки
ประกันกลุ่ม
seguro colectivo
Тип страховки
ประกันภัยทรัพย์สิน
seguro de bienes
Тип страховки
ประกันภัยน้ำท่วม
seguro de inundaciones
Тип страховки
ประกันอัคคีภัย
seguro de incendios
Тип страховки
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
¿Cuánto cuesta el seguro?
Спросить, сколько стоит страховка