вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

我想要开一个银行账户。
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
我想要注销我的银行账户。
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
请问我能在网上开户吗?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
请问我能在手机上管理账户么?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
请问你们有哪些种类的银行账户?
Bạn có những loại thẻ nào?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
活期账户
tài khoản hiện tại
Тип банковского счета
储蓄账户
tài khoản tiết kiệm
Тип банковского счета
个人账户
tài khoản cá nhân
Тип банковского счета
联名账户
tài khoản chung
Тип банковского счета
儿童账户
tài khoản con
Тип банковского счета
外国货币账户
tài khoản ngoại tệ
Тип банковского счета
商务账户
tài khoản kinh doanh
Тип банковского счета
学生账户
tài khoản sinh viên
Тип банковского счета
请问有月费吗?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
请问国际转账的手续费是多少?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
请问我会有支票簿吗?
Tôi có sổ tài khoản không?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
储蓄利率是多少?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
您能如何防止我被诈骗?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
我丢失了我的信用卡。
Tôi mất thẻ tín dụng
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
我的信用卡被偷了。
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
您能冻结我的账户吗?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
我需要补办一张卡。
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

我想要了解贷款信息。
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Спросить информацию о кредитах
您能给我说说利率信息吗?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Спросить информацию о процентной ставке
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Спросить информацию об ипотеке
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
我正在考虑买第一套房子。
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
这是我在购买的第二套房子。
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
我想要再抵押。
Tôi muốn thế chấp
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
我想要评估我的抵押贷款。
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
我想要买一处房产出租。
Tôi mua tài sản để cho
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
我的年收入大概______。
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

我想要买一份保险。
Tôi muốn mua bảo hiểm
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
家庭保险
Bảo hiểm hộ gia đình
Тип страховки
旅游保险
bảo hiểm du lịch
Тип страховки
人身保险
bảo hiểm nhân thọ
Тип страховки
健康保险
bảo hiểm sức khỏe
Тип страховки
汽车保险
bảo hiểm ô tô
Тип страховки
宠物保险
bảo hiểm thú nuôi
Тип страховки
失窃保险
bảo hiểm trộm cắp
Тип страховки
抵押贷款保险
bảo hiểm thế chấp
Тип страховки
学生财物保险
bảo hiểm tài sản sinh viên
Тип страховки
团体保险
bảo hiểm nhóm
Тип страховки
财产保险
bảo hiểm tài sản
Тип страховки
洪水保险
bảo hiểm lũ lụt
Тип страховки
火灾保险
bảo hiểm hỏa hoạn
Тип страховки
我的保险能保多久?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
请问我的保险多少钱?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Спросить, сколько стоит страховка