эсперанто | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

Vorrei aprire un conto corrente.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
Posso aprire un conto corrente online?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
conto corrente
kuranta konto
Тип банковского счета
conto di risparmio
ŝparadoj konto
Тип банковского счета
conto personale
persona konto
Тип банковского счета
conto cointestato
kuna konto
Тип банковского счета
conto per bambini
infana konto
Тип банковского счета
conto in valuta estera
fremda valuto konto
Тип банковского счета
conto aziendale
afera konto
Тип банковского счета
conto per studenti
studenta konto
Тип банковского счета
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
Riceverò un libretto degli assegni?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
Ho smarrito la mia carta di credito
Mi perdis mian kreditkarton.
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
La mia carta di credito è stata rubata
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
Potete bloccare il mio conto corrente?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Mi bezonas anstataŭan karton.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Спросить информацию о кредитах
Qual è il tasso d'interesse?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Спросить информацию о процентной ставке
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Спросить информацию об ипотеке
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
Sto comprando la mia prima casa.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
Sto comprando una seconda proprietà.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
assicurazione sulla casa
hejma/domanara asekuro
Тип страховки
assicurazione viaggi
vojaĝa asekuro
Тип страховки
assicurazione sulla vita
viva asekuro
Тип страховки
assicurazione sanitaria
sana asekuro
Тип страховки
assicurazione auto
aŭtoasekuro
Тип страховки
assicurazione per gli animali domestici
dombestoasekuro
Тип страховки
assicurazione contro il furto
ŝtela asekuro
Тип страховки
protezione mutuo
hipoteka protekto
Тип страховки
assicurazione sui beni degli studenti
studentoposedoj
Тип страховки
polizza collettiva
grupoasekuro
Тип страховки
assicurazione sui titoli di proprietà
proprietoasekuro
Тип страховки
assicurazione contro le inondazioni
inundoasekuro
Тип страховки
assicurazione contro gli incendi
fajroasekuro
Тип страховки
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
Qual è il costo dell'assicurazione?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Спросить, сколько стоит страховка