итальянский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Vorrei aprire un conto corrente.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Posso aprire un conto corrente online?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
Bạn có những loại thẻ nào?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
tài khoản hiện tại
conto corrente
Тип банковского счета
tài khoản tiết kiệm
conto di risparmio
Тип банковского счета
tài khoản cá nhân
conto personale
Тип банковского счета
tài khoản chung
conto cointestato
Тип банковского счета
tài khoản con
conto per bambini
Тип банковского счета
tài khoản ngoại tệ
conto in valuta estera
Тип банковского счета
tài khoản kinh doanh
conto aziendale
Тип банковского счета
tài khoản sinh viên
conto per studenti
Тип банковского счета
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
Tôi có sổ tài khoản không?
Riceverò un libretto degli assegni?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
Tôi mất thẻ tín dụng
Ho smarrito la mia carta di credito
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
La mia carta di credito è stata rubata
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Спросить информацию о кредитах
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Qual è il tasso d'interesse?
Спросить информацию о процентной ставке
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Спросить информацию об ипотеке
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Sto comprando la mia prima casa.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Sto comprando una seconda proprietà.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
Tôi muốn thế chấp
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
Tôi mua tài sản để cho
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

Tôi muốn mua bảo hiểm
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
Bảo hiểm hộ gia đình
assicurazione sulla casa
Тип страховки
bảo hiểm du lịch
assicurazione viaggi
Тип страховки
bảo hiểm nhân thọ
assicurazione sulla vita
Тип страховки
bảo hiểm sức khỏe
assicurazione sanitaria
Тип страховки
bảo hiểm ô tô
assicurazione auto
Тип страховки
bảo hiểm thú nuôi
assicurazione per gli animali domestici
Тип страховки
bảo hiểm trộm cắp
assicurazione contro il furto
Тип страховки
bảo hiểm thế chấp
protezione mutuo
Тип страховки
bảo hiểm tài sản sinh viên
assicurazione sui beni degli studenti
Тип страховки
bảo hiểm nhóm
polizza collettiva
Тип страховки
bảo hiểm tài sản
assicurazione sui titoli di proprietà
Тип страховки
bảo hiểm lũ lụt
assicurazione contro le inondazioni
Тип страховки
bảo hiểm hỏa hoạn
assicurazione contro gli incendi
Тип страховки
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Спросить, сколько стоит страховка