английский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
What are the fees if I use external ATMs?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
I would like to open a bank account.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
I would like to close my bank account.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Can I open a bank account online?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Will I get a debit card or a credit card?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Can I use banking on my cell?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
Bạn có những loại thẻ nào?
What types of bank accounts do you have?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
tài khoản hiện tại
current account
Тип банковского счета
tài khoản tiết kiệm
savings account
Тип банковского счета
tài khoản cá nhân
personal account
Тип банковского счета
tài khoản chung
joint account
Тип банковского счета
tài khoản con
children's account
Тип банковского счета
tài khoản ngoại tệ
foreign currency account
Тип банковского счета
tài khoản kinh doanh
business account
Тип банковского счета
tài khoản sinh viên
student account
Тип банковского счета
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Are there any monthly fees?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
What are the commissions for international transfers?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
Tôi có sổ tài khoản không?
Do I get a checkbook?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
What is the savings interest rate?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
In what ways can you protect me from frauds?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
Tôi mất thẻ tín dụng
I lost my credit card.
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
My credit card was stolen.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Can you block my account?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
Tôi cần một thẻ mới thay thế
I need a replacement card.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
I would like to have some information about loans.
Спросить информацию о кредитах
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
What can you tell me about the interest rate?
Спросить информацию о процентной ставке
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
I would like to have some information about mortgages.
Спросить информацию об ипотеке
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
I would like to speak with a mortgage advisor.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
Tôi mua nhà lần đầu tiên
I am buying my first home.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
I am buying a second property.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
Tôi muốn thế chấp
I would like to remortgage.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
I would like to review my existing mortgage.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
Tôi mua tài sản để cho
I am buying a property to let.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
My gross annual income is ______.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

Tôi muốn mua bảo hiểm
I would like to purchase insurance.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
Bảo hiểm hộ gia đình
home/household insurance
Тип страховки
bảo hiểm du lịch
travel insurance
Тип страховки
bảo hiểm nhân thọ
life insurance
Тип страховки
bảo hiểm sức khỏe
health insurance
Тип страховки
bảo hiểm ô tô
car insurance
Тип страховки
bảo hiểm thú nuôi
pet insurance
Тип страховки
bảo hiểm trộm cắp
theft insurance
Тип страховки
bảo hiểm thế chấp
mortgage protection
Тип страховки
bảo hiểm tài sản sinh viên
student possessions
Тип страховки
bảo hiểm nhóm
group insurance
Тип страховки
bảo hiểm tài sản
property insurance
Тип страховки
bảo hiểm lũ lụt
flood insurance
Тип страховки
bảo hiểm hỏa hoạn
fire insurance
Тип страховки
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
For how many months will I be covered?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
What is the price for the insurance?
Спросить, сколько стоит страховка