тайский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
What are the fees if I use external ATMs?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

I would like to open a bank account.
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
I would like to close my bank account.
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
Can I open a bank account online?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
Will I get a debit card or a credit card?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
Can I use banking on my cell?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
What types of bank accounts do you have?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
current account
บัญชีกระแสรายวัน
Тип банковского счета
savings account
บัญชีออมทรัพย์
Тип банковского счета
personal account
บัญชีส่วนบุคคล
Тип банковского счета
joint account
บัญชีร่วม
Тип банковского счета
children's account
บัญชีสำหรับเด็ก
Тип банковского счета
foreign currency account
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Тип банковского счета
business account
บริการเงินฝากธุรกิจ
Тип банковского счета
student account
บัญชีสำหรับนักเรียน
Тип банковского счета
Are there any monthly fees?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
What are the commissions for international transfers?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Спросить о комиссиях для международных трансферов
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
Do I get a checkbook?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
What is the savings interest rate?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
In what ways can you protect me from frauds?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
I lost my credit card.
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
My credit card was stolen.
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
Can you block my account?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
I need a replacement card.
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

I would like to have some information about loans.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Спросить информацию о кредитах
What can you tell me about the interest rate?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Спросить информацию о процентной ставке
I would like to have some information about mortgages.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Спросить информацию об ипотеке
I would like to speak with a mortgage advisor.
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
I am buying my first home.
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
I am buying a second property.
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
I would like to remortgage.
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
I would like to review my existing mortgage.
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
I am buying a property to let.
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
My gross annual income is ______.
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

I would like to purchase insurance.
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
home/household insurance
ประกันภัยบ้าน
Тип страховки
travel insurance
ประกันการเดินทาง
Тип страховки
life insurance
ประกันชีวิต
Тип страховки
health insurance
ประกันสุขภาพ
Тип страховки
car insurance
ประกันภัยรถยนต์
Тип страховки
pet insurance
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Тип страховки
theft insurance
ประกันภัยโจรกรรม
Тип страховки
mortgage protection
การคุ้มครองการจำนอง
Тип страховки
student possessions
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Тип страховки
group insurance
ประกันกลุ่ม
Тип страховки
property insurance
ประกันภัยทรัพย์สิน
Тип страховки
flood insurance
ประกันภัยน้ำท่วม
Тип страховки
fire insurance
ประกันอัคคีภัย
Тип страховки
For how many months will I be covered?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
What is the price for the insurance?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Спросить, сколько стоит страховка