китайский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
很高兴可以为...做推荐
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
在他...时加入...,我和他初次认识
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
我毫不犹豫为...写推荐信
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
我很高兴能为...写推荐信
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Используется для описания положительных качеств претендента
...distingis per...
...以...区别于其他人
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Lia/ŝia plej granda talento estas...
他/她最大的才能在于...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
他/她拥有众多技能。
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
他/她能很好的处理各种责任。
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Li/ŝi havas grandan scion de....
他/她在...方面拥有广泛知识
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Используется при описании лучшего качества претендента
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
他/她总是积极参加...
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
他/她的主要职责是...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
他/她每周的工作包括...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Положительная оценка кандидата
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Очень позитивная оценка кандидата
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Положительная оценка претендента
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
...总能高质量地按时完成工作。
Положительная оценка претендента
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма