венгерский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Официально, адресат мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Используется для описания положительных качеств претендента
...distingis per...
...megkülönböztette magát a ...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Lia/ŝia plej granda talento estas...
A legnagyobb erőssége a ...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
... kreatív problémamegoldó
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Jól kezeli a felelősséget is.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Li/ŝi havas grandan scion de....
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Используется при описании лучшего качества претендента
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Положительная оценка кандидата
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Очень позитивная оценка кандидата
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Положительная оценка претендента
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Положительная оценка претендента
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма