английский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Bäste herrn,
Dear Sir,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Bästa frun,
Dear Madam,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Det glädjer mig att agera som referens för ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Используется для описания положительных качеств претендента
... utmärkte sig genom att ...
...distinguished himself / herself by…
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Hens största talang är / finns inom ...
His / her greatest talent is / lies in…
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Hen är en kreativ problemlösare.
He / she is a creative problem-solver.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Hen har en bred kompetens.
He / she has a broad range of skills.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Hen hanterar ansvar väl.
He / she handles responsibility well.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Используется при описании лучшего качества претендента
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
He / she always takes an active role in… .
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
His / her main responsibilities were…
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
His / her weekly tasks involved…
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Положительная оценка кандидата
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Очень позитивная оценка кандидата
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Положительная оценка претендента
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Положительная оценка претендента
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма