китайский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Hyvä Rouva
尊敬的女士,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Hyvä Herra / Rouva
尊敬的先生/女士,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
很高兴可以为...做推荐
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
在他...时加入...,我和他初次认识
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
我毫不犹豫为...写推荐信
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
我很高兴能为...写推荐信
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Используется для описания положительных качеств претендента
...erottautui hyvillä...
...以...区别于其他人
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
他/她最大的才能在于...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Hän on luova ongelmanratkaisija
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Hänellä on laajat taidot
他/她拥有众多技能。
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
他/她能清楚地表达自己的想法。
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Hän on luotettava henkilö
他/她能很好的处理各种责任。
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Hänellä on hyvä tietämys...
他/她在...方面拥有广泛知识
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Используется при описании лучшего качества претендента
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
他/她总是积极参加...
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Hänen päävastuualueensa olivat...
他/她的主要职责是...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
他/她每周的工作包括...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Положительная оценка кандидата
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Очень позитивная оценка кандидата
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Положительная оценка претендента
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
...总能高质量地按时完成工作。
Положительная оценка претендента
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма