французский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Geachte heer
Monsieur,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Geachte mevrouw
Madame,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Geachte heer, mevrouw
Madame, Monsieur,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Geachte dames en heren
Madame, Monsieur
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Geachte dames en heren
Aux principaux concernés,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Geachte heer Jansen
Monsieur Dupont,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Mademoiselle Dupont,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
C'est avec plaisir que je recommande...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Используется для описания положительных качеств претендента
... onderscheidde zich door ...
... se distingue par...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Sa qualité principale est ...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Il/elle communique ses idées clairement.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Используется при описании лучшего качества претендента
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Il/elle participe activement dans...
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Ses principales fonctions consistaient en...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Положительная оценка кандидата
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Очень позитивная оценка кандидата
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Положительная оценка претендента
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Положительная оценка претендента
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма