немецкий | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Geachte heer
Sehr geehrter Herr,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Geachte mevrouw
Sehr geehrte Frau,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Geachte heer, mevrouw
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Geachte heer Jansen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Используется для описания положительных качеств претендента
... onderscheidde zich door ...
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Используется при описании лучшего качества претендента
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Положительная оценка кандидата
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Очень позитивная оценка кандидата
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Положительная оценка претендента
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Положительная оценка претендента
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма