польский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
관계자님께 드립니다.
Szanowna Pani,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
관계자분들께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
관계자분(들)께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
김철수님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Официально, адресат мужчина, имя известно
최수경님께 드립니다.
Szanowna Pani,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
최수경님께 드립니다.
Szanowna Pani,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
최수경님께 드립니다.
Szanowna Pani,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Znam ... od... i jako... w...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Используется для описания положительных качеств претендента
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
...wyróżniał/-a się...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
... posiada szeroką wiedzę...
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Используется при описании лучшего качества претендента
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Zawsze bierze czynny udział w...
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Положительная оценка кандидата
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Очень позитивная оценка кандидата
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Положительная оценка претендента
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Положительная оценка претендента
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма