эсперанто | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Официально, адресат мужчина, имя известно
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐/女士,
Estimata sinjorino Smith,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
很高兴可以为...做推荐
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
在他...时加入...,我和他初次认识
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
我毫不犹豫为...写推荐信
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
我很高兴能为...写推荐信
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Используется для описания положительных качеств претендента
...以...区别于其他人
...distingis per...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
他/她最大的才能在于...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
他/她拥有众多技能。
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
他/她能清楚地表达自己的想法。
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
他/她能很好的处理各种责任。
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
他/她在...方面拥有广泛知识
Li/ŝi havas grandan scion de....
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Используется при описании лучшего качества претендента
他/她总是积极参加...
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
他/她的主要职责是...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
他/她每周的工作包括...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Положительная оценка кандидата
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Очень позитивная оценка кандидата
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Положительная оценка претендента
...总能高质量地按时完成工作。
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Положительная оценка претендента
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
我认为...应该被优先考虑,因为...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма