греческий | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Gentilissimo,
Αγαπητέ κύριε,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Gentilissima,
Αγαπητή κυρία,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
A chi di competenza,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Alla cortese attenzione di ...,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
A chi di competenza,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Gentilissimo Sig. Rossi,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Gentilissima Sig.na Verdi,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Используется для описания положительных качеств претендента
...si è distinto/a più volte per...
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
È estremamente portato per...
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Используется при описании лучшего качества претендента
Ha sempre preso parte attiva in...
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
I suoi doveri principali erano:
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Положительная оценка кандидата
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Очень позитивная оценка кандидата
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Положительная оценка претендента
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Положительная оценка претендента
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма