польский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Distinguido Señor:
Szanowny Panie,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Distinguida Señora:
Szanowna Pani,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Distinguidos Señores:
Szanowni Państwo,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Apreciados Señores:
Szanowni Państwo,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
A quien pueda interesar
Szanowni Państwo,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Apreciado Sr. Pérez:
Szanowny Panie,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Apreciada Srta. Pérez:
Szanowna Pani,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Puedo recomendar abiertamente a X...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Znam ... od... i jako... w...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Используется для описания положительных качеств претендента
X se distinguió por su...
...wyróżniał/-a się...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
Su más considerable talento es...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
Tiene una amplia gama de habilidades.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
... posiada szeroką wiedzę...
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Используется при описании лучшего качества претендента
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Zawsze bierze czynny udział w...
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
Sus principales responsabilidades fueron...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
Sus tareas diarias involucraban...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Положительная оценка кандидата
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Очень позитивная оценка кандидата
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Положительная оценка претендента
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Положительная оценка претендента
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма