шведский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Dear Sir,
Bäste herrn,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Dear Madam,
Bästa frun,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
I am delighted to be called upon as a reference for…
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Используется для описания положительных качеств претендента
...distinguished himself / herself by…
... utmärkte sig genom att ...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
His / her greatest talent is / lies in…
Hens största talang är / finns inom ...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
He / she is a creative problem-solver.
Hen är en kreativ problemlösare.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
He / she has a broad range of skills.
Hen har en bred kompetens.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
He / she handles responsibility well.
Hen hanterar ansvar väl.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Используется при описании лучшего качества претендента
He / she always takes an active role in… .
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
His / her main responsibilities were…
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
His / her weekly tasks involved…
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Положительная оценка кандидата
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Очень позитивная оценка кандидата
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Положительная оценка претендента
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Положительная оценка претендента
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма