польский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Dear Sir,
Szanowny Panie,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
I am delighted to be called upon as a reference for…
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znam ... od... i jako... w...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Используется для описания положительных качеств претендента
...distinguished himself / herself by…
...wyróżniał/-a się...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
His / her greatest talent is / lies in…
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
He / she is a creative problem-solver.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
He / she has a broad range of skills.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
He / she communicates his / her ideas clearly.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
He / she handles responsibility well.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
... posiada szeroką wiedzę...
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Используется при описании лучшего качества претендента
He / she always takes an active role in… .
Zawsze bierze czynny udział w...
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
His / her main responsibilities were…
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
His / her weekly tasks involved…
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Положительная оценка кандидата
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Очень позитивная оценка кандидата
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Положительная оценка претендента
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Положительная оценка претендента
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма