нидерландский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Dear Sir,
Geachte heer
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Официально, адресат мужчина, имя известно
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Используется для описания положительных качеств претендента
...distinguished himself / herself by…
... onderscheidde zich door ...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
His / her greatest talent is / lies in…
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
He / she is a creative problem-solver.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
He / she has a broad range of skills.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
He / she handles responsibility well.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Используется при описании лучшего качества претендента
He / she always takes an active role in… .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
His / her main responsibilities were…
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
His / her weekly tasks involved…
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Положительная оценка кандидата
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Очень позитивная оценка кандидата
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Положительная оценка претендента
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Положительная оценка претендента
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма