датский | Фразы - Заявление | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо - Введение

Dear Sir,
Kære Hr.,
Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно
Dear Madam,
Kære Fru.,
Официально, адресовано женщине, имя неизвестно
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Официально, имя и пол адресата неизвестны
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Официально, адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Официально, имя и пол адресата совершенно неизвестны
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Официально, адресат мужчина, имя известно
Dear Mrs. Smith,
Kære fru. Smith,
Официально, адресат- замужняя женщина, имя известно
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Официально, адресат- незамужняя женщина, имя известно
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Официально, адресат-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jeg er begejstret for at være reference for...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Используется при описании, на сколько хорошо вы знакомы с претендентом
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишете
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Используется, чтобы описать, насколько хорошо вы знаете претендента
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Вводная фраза, используемая, если вы рады, что вам довелось работать с человеком, о котором вы пишите

Рекомендательное письмо - Навыки

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Используется для описания положительных качеств претендента
...distinguished himself / herself by…
... adskilte sig selv ved at...
Используется при перечислении основных положительных качеств, проявленных претендентом
His / her greatest talent is / lies in…
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Используется при описании основных сильных сторон претендента
He / she is a creative problem-solver.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Используется, когда речь идет о претенденте, который с готовностью берет на себя задачи и решает их
He / she has a broad range of skills.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Используется, когда речь идет о кандидате, который обладает разносторонними способностяим
He / she communicates his / her ideas clearly.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Используется, когда речь идет о кандидате с хорошими коммуникативными навыками
He / she handles responsibility well.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Используется, когда речь идет о претенденте, котороый умеет работать с командой/проектами и который продолжает хорошо работать под давлением
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Han / hun har en omfattende viden om... .
Используется, чтобы описать, какими еще навыками обладает претендент
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Очень позитивный отзыв, используемый при характеристике проницательного, динамичного претендента
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Используется при уточнении деталей относительно способности претендента делать что-либо
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Используется при описании лучшего качества претендента
He / she always takes an active role in… .
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Используется при характеристике активного претендента, который любит быть вовлеченным в работу
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Очень положительная характеристика, используемая, когда речь идет о проницательном, динамичном претенденте

Рекомендательное письмо - Служебные обязанности

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента и что конкретно они представляли
His / her main responsibilities were…
Hans / hendes ansvarområder var...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента
His / her weekly tasks involved…
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Используется при перечеслении заданий, которые входили в обязанности претендента

Рекомендательное письмо - Оценка

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Положительная оценка кандидата
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Очень позитивная оценка кандидата
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Положительная оценка претендента
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Положительная оценка претендента
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Используется при упоминании о негативных аспектах при оценке претендента
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Очень позитивный способ оценки кандидата, используемый при рекомендации его в силу определенных причин

Рекомендательное письмо - Заключение

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Используется в заключении очень позитивного рекомендательного письма
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Используется, когда вы не считаете кандидата подходящим для работы
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Используется в заключении позитивного рекомендательного письма