финский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä vastaanottaja,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Kirjoitamme teille liittyen...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mi ŝatus labori por vi, por...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Miaj fortoj estas...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mia areo de kompetenteco estas...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Mi havas bonegan komandon de...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Mi havas mezan scion de...
Minulla on hyvät perustaidot...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Mi havas... jarojn de sperto en...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Mi estas sperta uzanto de...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Навыки работы с компьютером
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Erinomainen kyky kommunikoida
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Dedukta rezonado
Deduktiivinen ajattelu
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logika rezonado
Looginen ajattelu
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analizaj kapabloj
Analyyttiset taidot
Способность детально оценивать вещи
Bonaj interhomaj kapabloj
Hyvät ihmissuhdetaidot
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Negocadaj kapabloj
Neuvottelukyvyt
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Prezentaj kapabloj
Esiintymistaidot
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Vi trovos mian karierresumo kune.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Vi povas akiri referencojn el...
Suosituksia voi pyytää...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Olen saatavilla haastatteluun...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Официально, имя адресата неизвестно
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Altestime,
Kunnioittavasti,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"