польский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Mi aludas al via reklamo en... de la....
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mi ŝatus labori por vi, por...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Miaj fortoj estas...
Moje mocne strony to ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mia areo de kompetenteco estas...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Mi havas bonegan komandon de...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Mi havas mezan scion de...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Mi havas... jarojn de sperto en...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Mi estas sperta uzanto de...
Biegle posługuję się programem/programami...
Навыки работы с компьютером
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Dedukta rezonado
Rozumowanie dedukcyjne
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logika rezonado
Logiczne myślenie
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analizaj kapabloj
Zdolności analityczne
Способность детально оценивать вещи
Bonaj interhomaj kapabloj
Zdolności interpersonalne
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Negocadaj kapabloj
Zdolności negocjacyjne
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Prezentaj kapabloj
Umiejętność prezentacji
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Vi trovos mian karierresumo kune.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Referencje na żądanie.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Vi povas akiri referencojn el...
Referencje na żądanie od ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Mi estas disponebla por intervjuo la...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Официально, имя адресата неизвестно
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Altestime,
Z poważaniem,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"