венгерский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Mi aludas al via reklamo en... de la....
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mi ŝatus labori por vi, por...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Miaj fortoj estas...
Erősségeim ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mia areo de kompetenteco estas...
Szakterületem a ....
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Mi havas bonegan komandon de...
Magas szinten beszélek...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Mi havas mezan scion de...
Középszinten beszélek....
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Mi havas... jarojn de sperto en...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Mi estas sperta uzanto de...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Навыки работы с компьютером
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Kiváló kommunikációs készség
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Dedukta rezonado
Deduktív érvelés
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logika rezonado
Logikus gondolkodás
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analizaj kapabloj
Analitikus készségek
Способность детально оценивать вещи
Bonaj interhomaj kapabloj
Jó interperszonális készség
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Negocadaj kapabloj
Jó tárgyalási készség
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Prezentaj kapabloj
Előadó készség/Prezentációs készség
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Vi trovos mian karierresumo kune.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Vi povas akiri referencojn el...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Altestime,
Tisztelettel,
Официально, имя адресата неизвестно
Altestime,
Tisztelettel,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Altestime,
Tisztelettel,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"