финский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Bäste herrn,
Hyvä Herra,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Bästa fru,
Hyvä Rouva,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Bästa herr eller fru,
Hyvä vastaanottaja,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Bästa herrar,
Hyvät vastaanottajat,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hyvät vastaanottajat,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
Hyvä herra Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
Hyvä rouva Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
Hyvä neiti Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Bäste John Smith,
Hyvä John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Jag skriver gällande er annons på ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mina främsta styrkor är ...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mitt kompetensområde är ...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Minulla on hyvät perustaidot...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jag är en erfaren användare av ...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Навыки работы с компьютером
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Utmärkt kommunikationsförmåga
Erinomainen kyky kommunikoida
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
God slutledningsförmåga
Deduktiivinen ajattelu
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logiskt tänkande
Looginen ajattelu
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytisk förmåga
Analyyttiset taidot
Способность детально оценивать вещи
Bra samarbetsförmåga
Hyvät ihmissuhdetaidot
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Bra förhandlingsteknik
Neuvottelukyvyt
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Bra presentationsteknik
Esiintymistaidot
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Suosituksia voi pyytää...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Olen saatavilla haastatteluun...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Med vänlig hälsning,
Ystävällisin terveisin,
Официально, имя адресата неизвестно
Med vänliga hälsningar,
Ystävällisin terveisin,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Vördsamt,
Kunnioittavasti,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Vänliga hälsningar,
Parhain terveisin,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"