китайский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Bäste herrn,
尊敬的先生,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Bästa fru,
尊敬的女士,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Jag skriver gällande er annons på ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
我想申请...一职
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
我对此工作很感兴趣,因为...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
我想为您工作,因为...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mina främsta styrkor är ...
我的强项是...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
我很适合这个职位,因为...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mitt kompetensområde är ...
我的专长是…
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
即使在压力下我也能保持高标准。
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
我的母语是...,但我也会说...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Jag har utmärkta kunskaper i ...
我熟练掌握...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Jag har grundläggande kunskaper i ...
我能用...语进行工作交流
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
我在...领域有...年工作经验
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jag är en erfaren användare av ...
我是...的熟练使用者
Навыки работы с компьютером
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
我相信我是...和...技能的良好结合
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Utmärkt kommunikationsförmåga
出色的沟通技能
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
God slutledningsförmåga
演绎推理能力
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logiskt tänkande
逻辑性思考
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytisk förmåga
分析技能
Способность детально оценивать вещи
Bra samarbetsförmåga
良好的人际交往技能
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Bra förhandlingsteknik
谈判技能
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Bra presentationsteknik
观点陈述能力
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
附件中含有我的个人简历。
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
可以从...处获得推荐信
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Jag finns tillgänglig för intervju ...
我可以在...的时候接受面试
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Med vänlig hälsning,
此致
Официально, имя адресата неизвестно
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Официально, широко используется, имя получателя известно
Vördsamt,
肃然至上
Официально, редко используется, имя получателя известно
Vänliga hälsningar,
祝好
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"