итальянский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Bäste herrn,
Gentilissimo,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Bästa fru,
Gentilissima,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Bästa herr eller fru,
Gentili Signore e Signori,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Bästa herrar,
Alla cortese attenzione di ...,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A chi di competenza,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Bäste John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Jag skriver gällande er annons på ...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mina främsta styrkor är ...
I miei punti di forza sono...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mitt kompetensområde är ...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Sto imparando...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jag är en erfaren användare av ...
Sono un(') utente esperto/a di...
Навыки работы с компьютером
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Utmärkt kommunikationsförmåga
Eccellenti doti comunicative
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
God slutledningsförmåga
Capacità deduttive e di ragionamento
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logiskt tänkande
Capacità logiche
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytisk förmåga
Capacità analitiche
Способность детально оценивать вещи
Bra samarbetsförmåga
Ottime abilità interpersonali
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Bra förhandlingsteknik
Capacità di negoziazione
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Bra presentationsteknik
Capacità di presentazione
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
In allegato trova il mio cv.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Sono disponibile per un colloquio...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Med vänlig hälsning,
In fede,
Официально, имя адресата неизвестно
Med vänliga hälsningar,
Cordialmente,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Vördsamt,
I miei più cordiali saluti,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Vänliga hälsningar,
Saluti
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"