английский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Bäste herrn,
Dear Sir,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Bästa fru,
Dear Madam,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Jag skriver gällande er annons på ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
I would like to apply for the position of…
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
I am particularly interested in this job, as…
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
I would like to work for you, in order to…
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mina främsta styrkor är ...
My strengths are…
Используется при перечислении ваших основных качеств
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
I would be well suited to the position because…
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mitt kompetensområde är ...
My area of expertise is…
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Even under pressure I can maintain high standards.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
My native language is…, but I can also speak…
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Jag har utmärkta kunskaper i ...
I have an excellent command of…
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Jag har grundläggande kunskaper i ...
I have a working knowledge of…
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
I have …years experience of working…
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jag är en erfaren användare av ...
I am an experienced user of…
Навыки работы с компьютером
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
I believe I possess the right combination of...and… .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excellent communication skills
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
God slutledningsförmåga
Deductive reasoning
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logiskt tänkande
Logical thinking
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytisk förmåga
Analytical skills
Способность детально оценивать вещи
Bra samarbetsförmåga
Good interpersonal skills
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Bra förhandlingsteknik
Negotiation skills
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Bra presentationsteknik
Presentation skills
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Please find my résumé / CV attached.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
I can supply references from…if required.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
References can be requested from…
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Jag finns tillgänglig för intervju ...
I am available for interview on…
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Официально, имя адресата неизвестно
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Vördsamt,
Respectfully yours,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"