шведский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Vážený pane,
Bäste herrn,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Bästa fru,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr eller fru,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Bästa herrar,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jag skriver gällande er annons på ...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Moje silné stránky jsou...
Mina främsta styrkor är ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Moje oblast odborných znalostí je...
Mitt kompetensområde är ...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Mám výbornou znalost...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Mám znalost...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jag är en erfaren användare av ...
Навыки работы с компьютером
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Výborné komunikační schopnosti
Utmärkt kommunikationsförmåga
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Dedukce
God slutledningsförmåga
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logické myšlení
Logiskt tänkande
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytické schopnosti
Analytisk förmåga
Способность детально оценивать вещи
Dobré interpersonální schopnosti
Bra samarbetsförmåga
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Vyjednávací schopnosti
Bra förhandlingsteknik
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Prezentační dovednosti
Bra presentationsteknik
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Můj životopis naleznete v příloze.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Ohledně referencí se obraťte na...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Официально, имя адресата неизвестно
S pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Официально, широко используется, имя получателя известно
S úctou,
Vördsamt,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"