немецкий | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Vážený pane,
Sehr geehrter Herr,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Sehr geehrte Frau,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane / Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Moje silné stránky jsou...
Zu meinen Stärken zählen...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Moje oblast odborných znalostí je...
Mein Fachgebiet ist...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Mám výbornou znalost...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Mám znalost...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Навыки работы с компьютером
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Výborné komunikační schopnosti
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Dedukce
schlussfolgerndes Denken
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logické myšlení
logisches Denken
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytické schopnosti
analytische Fähigkeiten
Способность детально оценивать вещи
Dobré interpersonální schopnosti
hohe soziale Kompetenz
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Vyjednávací schopnosti
Verhandlungsgeschick
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Prezentační dovednosti
Präsentationsfähigkeiten
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Můj životopis naleznete v příloze.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Ohledně referencí se obraťte na...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Официально, имя адресата неизвестно
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Официально, широко используется, имя получателя известно
S úctou,
Hochachtungsvoll
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Herzliche Grüße
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"