китайский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Vážený pane,
尊敬的先生,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
尊敬的女士,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
我想申请...一职
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
我对此工作很感兴趣,因为...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
我想为您工作,因为...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Moje silné stránky jsou...
我的强项是...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
我很适合这个职位,因为...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Moje oblast odborných znalostí je...
我的专长是…
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
即使在压力下我也能保持高标准。
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
我的母语是...,但我也会说...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Mám výbornou znalost...
我熟练掌握...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Mám znalost...
我能用...语进行工作交流
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Mám... roky/let zkušeností z práce...
我在...领域有...年工作经验
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
我是...的熟练使用者
Навыки работы с компьютером
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Výborné komunikační schopnosti
出色的沟通技能
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Dedukce
演绎推理能力
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logické myšlení
逻辑性思考
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytické schopnosti
分析技能
Способность детально оценивать вещи
Dobré interpersonální schopnosti
良好的人际交往技能
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Vyjednávací schopnosti
谈判技能
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Prezentační dovednosti
观点陈述能力
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Můj životopis naleznete v příloze.
附件中含有我的个人简历。
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Ohledně referencí se obraťte na...
可以从...处获得推荐信
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Na pohovor se mohu dostavit dne...
我可以在...的时候接受面试
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
S pozdravem,
此致
Официально, имя адресата неизвестно
S pozdravem,
此致
敬礼
Официально, широко используется, имя получателя известно
S úctou,
肃然至上
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
祝好
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"