итальянский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Vážený pane,
Gentilissimo,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Gentilissima,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane / Vážená paní,
Gentili Signore e Signori,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Moje silné stránky jsou...
I miei punti di forza sono...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Moje oblast odborných znalostí je...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Mám výbornou znalost...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Mám znalost...
Sto imparando...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Sono un(') utente esperto/a di...
Навыки работы с компьютером
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Výborné komunikační schopnosti
Eccellenti doti comunicative
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Dedukce
Capacità deduttive e di ragionamento
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logické myšlení
Capacità logiche
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytické schopnosti
Capacità analitiche
Способность детально оценивать вещи
Dobré interpersonální schopnosti
Ottime abilità interpersonali
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Vyjednávací schopnosti
Capacità di negoziazione
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Prezentační dovednosti
Capacità di presentazione
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Můj životopis naleznete v příloze.
In allegato trova il mio cv.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Ohledně referencí se obraťte na...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Sono disponibile per un colloquio...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
S pozdravem,
In fede,
Официально, имя адресата неизвестно
S pozdravem,
Cordialmente,
Официально, широко используется, имя получателя известно
S úctou,
I miei più cordiali saluti,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Saluti
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"