английский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Vážený pane,
Dear Sir,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Vážená paní,
Dear Madam,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Dobrý den,
Dear Sirs,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
I refer to your advertisement in…dated… .
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
I would like to apply for the position of…
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
I am particularly interested in this job, as…
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
I would like to work for you, in order to…
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Moje silné stránky jsou...
My strengths are…
Используется при перечислении ваших основных качеств
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
I would be well suited to the position because…
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Moje oblast odborných znalostí je...
My area of expertise is…
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Whilst working at… I became highly competent in…
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Even under pressure I can maintain high standards.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
My native language is…, but I can also speak…
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Mám výbornou znalost...
I have an excellent command of…
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Mám znalost...
I have a working knowledge of…
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Mám... roky/let zkušeností z práce...
I have …years experience of working…
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
I am an experienced user of…
Навыки работы с компьютером
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Výborné komunikační schopnosti
Excellent communication skills
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Dedukce
Deductive reasoning
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logické myšlení
Logical thinking
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytické schopnosti
Analytical skills
Способность детально оценивать вещи
Dobré interpersonální schopnosti
Good interpersonal skills
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Vyjednávací schopnosti
Negotiation skills
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Prezentační dovednosti
Presentation skills
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Můj životopis naleznete v příloze.
Please find my résumé / CV attached.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
I can supply references from…if required.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Ohledně referencí se obraťte na...
References can be requested from…
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Na pohovor se mohu dostavit dne...
I am available for interview on…
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
S pozdravem,
Yours faithfully,
Официально, имя адресата неизвестно
S pozdravem,
Yours sincerely,
Официально, широко используется, имя получателя известно
S úctou,
Respectfully yours,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"