португальский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

เรียน คุณผู้ชาย
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
เรียน คุณผู้หญิง
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Официально, имя получателя и пол неизвестны
เรียน ท่านทั้งหลาย
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
A quem possa interessar,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
เรียนคุณ สมิทธิ์
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
จุดแข็งของฉันคือ...
Meus pontos fortes são...
Используется при перечислении ваших основных качеств
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Eu tenho experiência em /com ...
Навыки работы с компьютером
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Excelente habilidade de comunicação
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Raciocínio dedutivo
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Pensamento lógico
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
ทักษะในการวิเคราะห์
Habilidades analíticas
Способность детально оценивать вещи
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Bom relacionamento interpessoal
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Habilidades de negociação
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
ทักษะในการนำเสนอ
Habilidades de comunicação
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Estou disponível para entrevista em ..
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
ด้วยความเคารพ
Cordialmente,
Официально, имя адресата неизвестно
ด้วยความเคารพ
Atenciosamente,
Официально, широко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
Com elevada estima,
Официально, редко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
Lembranças,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"