нидерландский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

เรียน คุณผู้ชาย
Geachte heer
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
เรียน คุณผู้หญิง
Geachte mevrouw
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Geachte heer, mevrouw
Официально, имя получателя и пол неизвестны
เรียน ท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Geachte dames en heren
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
Официально, получатель - мужчина, имя известно
เรียนคุณ สมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
จุดแข็งของฉันคือ...
Mijn sterke punten zijn ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Mijn vakgebied is ...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Ik beschik over goede kennis van ...
Навыки работы с компьютером
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Analytisch denkvermogen
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Logisch denkvermogen
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
ทักษะในการวิเคราะห์
Analytische vaardigheden
Способность детально оценивать вещи
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Goede intermenselijke vaardigheden
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Onderhandelingsvaardigheden
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
ทักษะในการนำเสนอ
Presentatievaardigheden
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
ด้วยความเคารพ
Met vriendelijke groet,
Официально, имя адресата неизвестно
ด้วยความเคารพ
Met vriendelijke groet,
Официально, широко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
Hoogachtend,
Официально, редко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"