немецкий | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

เรียน คุณผู้ชาย
Sehr geehrter Herr,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
เรียน คุณผู้หญิง
Sehr geehrte Frau,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
เรียน ท่านทั้งหลาย
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
เรียนคุณ สมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Lieber Herr Schmidt,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
จุดแข็งของฉันคือ...
Zu meinen Stärken zählen...
Используется при перечислении ваших основных качеств
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Mein Fachgebiet ist...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Навыки работы с компьютером
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
schlussfolgerndes Denken
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
logisches Denken
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
ทักษะในการวิเคราะห์
analytische Fähigkeiten
Способность детально оценивать вещи
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
hohe soziale Kompetenz
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Verhandlungsgeschick
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
ทักษะในการนำเสนอ
Präsentationsfähigkeiten
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
ด้วยความเคารพ
Mit freundlichen Grüßen
Официально, имя адресата неизвестно
ด้วยความเคารพ
Mit freundlichen Grüßen
Официально, широко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
Hochachtungsvoll
Официально, редко используется, имя получателя известно
ด้วยความเคารพ
Herzliche Grüße
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"