тайский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Szanowny Panie,
เรียน คุณผู้ชาย
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Szanowna Pani,
เรียน คุณผู้หญิง
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Szanowni Państwo,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Szanowni Państwo,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Szanowni Państwo,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Szanowny Panie,
เรียน คุณสมิทธิ์
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Szanowna Pani,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
เรียน คุณสมิทธิ์
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Szanowny Panie,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Moje mocne strony to ...
จุดแข็งของฉันคือ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Biegle posługuję się programem/programami...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Навыки работы с компьютером
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Rozumowanie dedukcyjne
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logiczne myślenie
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Zdolności analityczne
ทักษะในการวิเคราะห์
Способность детально оценивать вещи
Zdolności interpersonalne
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Zdolności negocjacyjne
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Umiejętność prezentacji
ทักษะในการนำเสนอ
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Используется в заключении как намек на возможность интервью
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Referencje na żądanie.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referencje na żądanie od ...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Z wyrazami szacunku,
ด้วยความเคารพ
Официально, имя адресата неизвестно
Z wyrazami szacunku,
ด้วยความเคารพ
Официально, широко используется, имя получателя известно
Z poważaniem,
ด้วยความเคารพ
Официально, редко используется, имя получателя известно
Pozdrawiam,
ด้วยความเคารพ
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"