китайский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Szanowna Pani,
尊敬的女士,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
我想申请...一职
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
我想为您工作,因为...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Moje mocne strony to ...
我的强项是...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
我很适合这个职位,因为...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
我的专长是…
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
即使在压力下我也能保持高标准。
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
我的母语是...,但我也会说...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
我熟练掌握...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
我能用...语进行工作交流
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
我在...领域有...年工作经验
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Biegle posługuję się programem/programami...
我是...的熟练使用者
Навыки работы с компьютером
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
出色的沟通技能
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Rozumowanie dedukcyjne
演绎推理能力
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logiczne myślenie
逻辑性思考
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Zdolności analityczne
分析技能
Способность детально оценивать вещи
Zdolności interpersonalne
良好的人际交往技能
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Zdolności negocjacyjne
谈判技能
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Umiejętność prezentacji
观点陈述能力
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Используется в заключении как намек на возможность интервью
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
附件中含有我的个人简历。
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Referencje na żądanie.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referencje na żądanie od ...
可以从...处获得推荐信
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
我可以在...的时候接受面试
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Z wyrazami szacunku,
此致
Официально, имя адресата неизвестно
Z wyrazami szacunku,
此致
敬礼
Официально, широко используется, имя получателя известно
Z poważaniem,
肃然至上
Официально, редко используется, имя получателя известно
Pozdrawiam,
祝好
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"