итальянский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Szanowny Panie,
Gentilissimo,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Szanowna Pani,
Gentilissima,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Szanowni Państwo,
Gentili Signore e Signori,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Szanowni Państwo,
Alla cortese attenzione di ...,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Szanowni Państwo,
A chi di competenza,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Szanowny Panie,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Szanowny Panie,
Gentilissimo Bianchi,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Moje mocne strony to ...
I miei punti di forza sono...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Sto imparando...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Biegle posługuję się programem/programami...
Sono un(') utente esperto/a di...
Навыки работы с компьютером
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Eccellenti doti comunicative
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Rozumowanie dedukcyjne
Capacità deduttive e di ragionamento
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logiczne myślenie
Capacità logiche
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Zdolności analityczne
Capacità analitiche
Способность детально оценивать вещи
Zdolności interpersonalne
Ottime abilità interpersonali
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Zdolności negocjacyjne
Capacità di negoziazione
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Umiejętność prezentacji
Capacità di presentazione
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
In allegato trova il mio cv.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Referencje na żądanie.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referencje na żądanie od ...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Sono disponibile per un colloquio...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Z wyrazami szacunku,
In fede,
Официально, имя адресата неизвестно
Z wyrazami szacunku,
Cordialmente,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Z poważaniem,
I miei più cordiali saluti,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Pozdrawiam,
Saluti
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"