английский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
I refer to your advertisement in…dated… .
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
I would like to apply for the position of…
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
I am particularly interested in this job, as…
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
I would like to work for you, in order to…
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Moje mocne strony to ...
My strengths are…
Используется при перечислении ваших основных качеств
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
I would be well suited to the position because…
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
My area of expertise is…
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Whilst working at… I became highly competent in…
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Even under pressure I can maintain high standards.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
My native language is…, but I can also speak…
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
I have an excellent command of…
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
I have a working knowledge of…
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
I have …years experience of working…
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Biegle posługuję się programem/programami...
I am an experienced user of…
Навыки работы с компьютером
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excellent communication skills
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Rozumowanie dedukcyjne
Deductive reasoning
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logiczne myślenie
Logical thinking
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Zdolności analityczne
Analytical skills
Способность детально оценивать вещи
Zdolności interpersonalne
Good interpersonal skills
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Zdolności negocjacyjne
Negotiation skills
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Umiejętność prezentacji
Presentation skills
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Please find my résumé / CV attached.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Referencje na żądanie.
I can supply references from…if required.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referencje na żądanie od ...
References can be requested from…
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
I am available for interview on…
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Официально, имя адресата неизвестно
Z wyrazami szacunku,
Yours sincerely,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Pozdrawiam,
Kind/Best regards,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"