польский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Geachte heer
Szanowny Panie,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Geachte mevrouw
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Geachte heer, mevrouw
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Geachte dames en heren
Szanowni Państwo,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Geachte dames en heren
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Geachte heer Jansen
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Beste meneer Jansen
Szanowny Panie,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Ik solliciteer naar de functie van ...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mijn sterke punten zijn ...
Moje mocne strony to ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mijn vakgebied is ...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Ik beschik over een goede beheersing van ...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Ik beschik over goede kennis van ...
Biegle posługuję się programem/programami...
Навыки работы с компьютером
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Analytisch denkvermogen
Rozumowanie dedukcyjne
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logisch denkvermogen
Logiczne myślenie
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytische vaardigheden
Zdolności analityczne
Способность детально оценивать вещи
Goede intermenselijke vaardigheden
Zdolności interpersonalne
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Onderhandelingsvaardigheden
Zdolności negocjacyjne
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Presentatievaardigheden
Umiejętność prezentacji
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Referencje na żądanie.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referencje na żądanie od ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Met vriendelijke groet,
Z wyrazami szacunku,
Официально, имя адресата неизвестно
Met vriendelijke groet,
Z wyrazami szacunku,
Официально, широко используется, имя получателя известно
Hoogachtend,
Z poważaniem,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Met de beste groeten,
Pozdrawiam,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"