немецкий | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

Geachte heer
Sehr geehrter Herr,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
Geachte mevrouw
Sehr geehrte Frau,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Geachte heer, mevrouw
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Geachte heer Jansen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Beste meneer Jansen
Lieber Herr Schmidt,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Ik solliciteer naar de functie van ...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
Mijn sterke punten zijn ...
Zu meinen Stärken zählen...
Используется при перечислении ваших основных качеств
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Mijn vakgebied is ...
Mein Fachgebiet ist...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
Ik beschik over goede kennis van ...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Навыки работы с компьютером
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
Uitstekende communicatieve vaardigheden
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
Analytisch denkvermogen
schlussfolgerndes Denken
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
Logisch denkvermogen
logisches Denken
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
Analytische vaardigheden
analytische Fähigkeiten
Способность детально оценивать вещи
Goede intermenselijke vaardigheden
hohe soziale Kompetenz
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
Onderhandelingsvaardigheden
Verhandlungsgeschick
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
Presentatievaardigheden
Präsentationsfähigkeiten
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen
Официально, имя адресата неизвестно
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen
Официально, широко используется, имя получателя известно
Hoogachtend,
Hochachtungsvoll
Официально, редко используется, имя получателя известно
Met de beste groeten,
Herzliche Grüße
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"