шведский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

존경하는 관계자 분께
Bäste herrn,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
존경하는 관계자 분께
Bästa fru,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
존경하는 관계자 분께
Bästa herr eller fru,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
존경하는 관계자 분(들)께
Bästa herrar,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
존경하는 관계자 분(들)께
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
존경하는 김철수 님께
Bäste herr Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
존경하는 김희연 님께
Bästa fru Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
존경하는 김희연 님께
Bästa fröken Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
존경하는 김희연 님께
Bästa fru Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
친애하는 최현우님께
Bäste John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Jag skriver gällande er annons på ...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
...에 지원하고 싶습니다.
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
저의 장점은 ... 입니다.
Mina främsta styrkor är ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Mitt kompetensområde är ...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Jag är en erfaren användare av ...
Навыки работы с компьютером
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Utmärkt kommunikationsförmåga
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
추론 이해 능력
God slutledningsförmåga
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
논리적인 사고능력
Logiskt tänkande
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
분석 능력
Analytisk förmåga
Способность детально оценивать вещи
좋은 사교성
Bra samarbetsförmåga
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
협정 능력
Bra förhandlingsteknik
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
프리젠테이션 능력
Bra presentationsteknik
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
... (이름) 드림
Med vänlig hälsning,
Официально, имя адресата неизвестно
... (이름) 드림
Med vänliga hälsningar,
Официально, широко используется, имя получателя известно
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Vördsamt,
Официально, редко используется, имя получателя известно
감사합니다. ...씨.
Vänliga hälsningar,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"