польский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

존경하는 관계자 분께
Szanowny Panie,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
존경하는 관계자 분께
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
존경하는 관계자 분께
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
존경하는 관계자 분(들)께
Szanowni Państwo,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
존경하는 관계자 분(들)께
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
존경하는 김철수 님께
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
존경하는 김희연 님께
Szanowna Pani,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
존경하는 김희연 님께
Szanowna Pani,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
존경하는 김희연 님께
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
친애하는 최현우님께
Szanowny Panie,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
...에 지원하고 싶습니다.
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
저의 장점은 ... 입니다.
Moje mocne strony to ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Biegle posługuję się programem/programami...
Навыки работы с компьютером
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
추론 이해 능력
Rozumowanie dedukcyjne
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
논리적인 사고능력
Logiczne myślenie
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
분석 능력
Zdolności analityczne
Способность детально оценивать вещи
좋은 사교성
Zdolności interpersonalne
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
협정 능력
Zdolności negocjacyjne
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
프리젠테이션 능력
Umiejętność prezentacji
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Referencje na żądanie.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Referencje na żądanie od ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
... (이름) 드림
Z wyrazami szacunku,
Официально, имя адресата неизвестно
... (이름) 드림
Z wyrazami szacunku,
Официально, широко используется, имя получателя известно
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Z poważaniem,
Официально, редко используется, имя получателя известно
감사합니다. ...씨.
Pozdrawiam,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"