шведский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

尊敬的先生,
Bäste herrn,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
尊敬的女士,
Bästa fru,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Jag skriver gällande er annons på ...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
我看到您于...在...上登的招聘信息
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
我想申请...一职
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
目前我在...工作,我的主要职责包括...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

我对此工作很感兴趣,因为...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
我想为您工作,因为...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
我的强项是...
Mina främsta styrkor är ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
我很适合这个职位,因为...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
我的专长是…
Mitt kompetensområde är ...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
即使在压力下我也能保持高标准。
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

我的母语是...,但我也会说...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
我熟练掌握...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
我能用...语进行工作交流
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
我在...领域有...年工作经验
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
我是...的熟练使用者
Jag är en erfaren användare av ...
Навыки работы с компьютером
我相信我是...和...技能的良好结合
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
出色的沟通技能
Utmärkt kommunikationsförmåga
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
演绎推理能力
God slutledningsförmåga
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
逻辑性思考
Logiskt tänkande
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
分析技能
Analytisk förmåga
Способность детально оценивать вещи
良好的人际交往技能
Bra samarbetsförmåga
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
谈判技能
Bra förhandlingsteknik
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
观点陈述能力
Bra presentationsteknik
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
附件中含有我的个人简历。
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
可以从...处获得推荐信
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
我可以在...的时候接受面试
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
此致
Med vänlig hälsning,
Официально, имя адресата неизвестно
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Официально, широко используется, имя получателя известно
肃然至上
Vördsamt,
Официально, редко используется, имя получателя известно
祝好
Vänliga hälsningar,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"