чешский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

尊敬的先生,
Vážený pane,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
尊敬的女士,
Vážená paní,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐/女士,
Vážená paní Smithová,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
我看到您于...在...上登的招聘信息
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
我想申请...一职
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
目前我在...工作,我的主要职责包括...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

我对此工作很感兴趣,因为...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
我想为您工作,因为...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
我的强项是...
Moje silné stránky jsou...
Используется при перечислении ваших основных качеств
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
我很适合这个职位,因为...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
我的专长是…
Moje oblast odborných znalostí je...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
即使在压力下我也能保持高标准。
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

我的母语是...,但我也会说...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
我熟练掌握...
Mám výbornou znalost...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
我能用...语进行工作交流
Mám znalost...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
我在...领域有...年工作经验
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
我是...的熟练使用者
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Навыки работы с компьютером
我相信我是...和...技能的良好结合
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
出色的沟通技能
Výborné komunikační schopnosti
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
演绎推理能力
Dedukce
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
逻辑性思考
Logické myšlení
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
分析技能
Analytické schopnosti
Способность детально оценивать вещи
良好的人际交往技能
Dobré interpersonální schopnosti
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
谈判技能
Vyjednávací schopnosti
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
观点陈述能力
Prezentační dovednosti
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
附件中含有我的个人简历。
Můj životopis naleznete v příloze.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
可以从...处获得推荐信
Ohledně referencí se obraťte na...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
我可以在...的时候接受面试
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
此致
S pozdravem,
Официально, имя адресата неизвестно
此致
敬礼
S pozdravem,
Официально, широко используется, имя получателя известно
肃然至上
S úctou,
Официально, редко используется, имя получателя известно
祝好
Se srdečným pozdravem,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"