польский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
尊敬的女士,
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐/女士,
Szanowna Pani,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
我看到您于...在...上登的招聘信息
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
我想申请...一职
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

我对此工作很感兴趣,因为...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
我想为您工作,因为...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
我的强项是...
Moje mocne strony to ...
Используется при перечислении ваших основных качеств
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
我很适合这个职位,因为...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
我的专长是…
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
即使在压力下我也能保持高标准。
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

我的母语是...,但我也会说...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
我熟练掌握...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
我能用...语进行工作交流
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
我在...领域有...年工作经验
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
我是...的熟练使用者
Biegle posługuję się programem/programami...
Навыки работы с компьютером
我相信我是...和...技能的良好结合
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
出色的沟通技能
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
演绎推理能力
Rozumowanie dedukcyjne
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
逻辑性思考
Logiczne myślenie
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
分析技能
Zdolności analityczne
Способность детально оценивать вещи
良好的人际交往技能
Zdolności interpersonalne
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
谈判技能
Zdolności negocjacyjne
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
观点陈述能力
Umiejętność prezentacji
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
附件中含有我的个人简历。
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Referencje na żądanie.
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
可以从...处获得推荐信
Referencje na żądanie od ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
我可以在...的时候接受面试
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
此致
Z wyrazami szacunku,
Официально, имя адресата неизвестно
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku,
Официально, широко используется, имя получателя известно
肃然至上
Z poważaniem,
Официально, редко используется, имя получателя известно
祝好
Pozdrawiam,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"