вьетнамский | Фразы - Заявление | Мотивационное письмо

Мотивационное письмо | Резюме | Рекомендательное письмо

Мотивационное письмо - Введение

尊敬的先生,
Thưa ông,
Официально, получатель-мужчина, имя неизвестно
尊敬的女士,
Thưa bà,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
尊敬的先生/女士,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
尊敬的先生们,
Thưa các ông bà,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
尊敬的收信人,
Thưa ông/bà,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
尊敬的史密斯先生,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
尊敬的史密斯女士,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
亲爱的约翰 史密斯,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
Стандартная формула подачи заявления в фирму, чье объяление вы увидели в газете или журнале
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
Стандартная формула, используемая при подаче заявления в фирму, размещавшую свое объявление в интернете
我看到您于...在...上登的招聘信息
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
Стандартная формула, используемая, чтобы объяснить, где вы увидели объявление о приеме на работу
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
Формула, используемая при подаче заявления в фирму, чье объявление вы видели в журнале или газете
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
我想申请...一职
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
Стандартная формула написания заявления о приеме на работу
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
Используется для описания вашего актуального рода деятельности и ваших должностных обязанностей

Мотивационное письмо - Аргументация

我对此工作很感兴趣,因为...
Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
我想为您工作,因为...
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
Используется, чтобы объяснить, почему вы хотите получить эту работу
我的强项是...
Các thế mạnh của tôi là...
Используется при перечислении ваших основных качеств
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
Используется, чтобы открыть ваши слабые стороны, но с подтекстом, что вы готовы работать над исправлением этого
我很适合这个职位,因为...
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
Используется, чтобы аргументировать, что делает вас хорошим кандидатом на эту позицию.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
Используется, если у вас не было шанса работать в подобной сфере, но вы хотите подчеркнуть, что обладаете качествами, приобретенными из другого опыта работы, которые могут быть полезны
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
Используется, чтобы описать, какикие навыки делают вас хорошим кандидатом на рабочее место
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
我的专长是…
Chuyên ngành của tôi là...
Используется, чтобы описать в какой области вы лучше всего разбираетесь
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
Используется, чтобы описать ваш опыт в конкретной области и способность и готовность к приобретению новых навыков
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
Используется, чтобы объяснить, почему вы были бы хорошим кандидатом на должность длагодаря опыту, приобретенному за время работы в предыдущих компаниях
即使在压力下我也能保持高标准。
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
Используется, чтобы показать, что вы можете работать в требовательной рабочей среде
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
Используется, чтобы показать вашу личную заинтересованность в работе
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
Используется, чтобы сослаться на резюме и показать, как хорошо вам подходит эта работа
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
Используется, чтобы проиллюстрировать, какие навыки вы приобрели на вашей сегодняшней работе. Навыки, которые возможно обычно не ассоциируются с названием вашей должности

Мотивационное письмо - Умения

我的母语是...,但我也会说...
Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
Ваш родной язык и другие языки, на которых вы бегло разговариваете
我熟练掌握...
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
Языки, неявляющиеся вашими роднымы, но которыми вы свободно владеете
我能用...语进行工作交流
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
Языки, неявляющиеся вашим родным, но которыми вы свободно владеете
我在...领域有...年工作经验
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
Ваш опыт работы в конкретной сфере
我是...的熟练使用者
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
Навыки работы с компьютером
我相信我是...和...技能的良好结合
Tôi có khả năng... và...
Используется, чтобы показать, насколько сбаллансированы ваши навыки
出色的沟通技能
Kĩ năng giao tiếp tốt
Способность делиться информацией и объяснять что-то вашим коллегам
演绎推理能力
Khả năng suy diễn, lý luận
Способность понимать и объяснять вещи быстро и эффективно
逻辑性思考
Khả năng suy nghĩ logic
Способность точно формулировать идеи, в хорошо продуманной манере
分析技能
Kĩ năng phân tích
Способность детально оценивать вещи
良好的人际交往技能
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
Способность управлять и эффективно общаться с коллегами
谈判技能
Kĩ năng thương lượng
Способность эффективно заключать сделки с другими фирмами
观点陈述能力
Kĩ năng thuyết trình
Способность эффективно презентовать идеи перед большой группой людей

Мотивационное письмо - Заключение

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
Используется, чтобы в заключении повторить о своем желании работать в компании
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
Используется в заключении как намек на возможность интервью
附件中含有我的个人简历。
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
Стандартная формула, ичпользуемая, чтобы сообщить работодателю, что ваше заявление включает в себя мотивационное письмо/резюме
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма
可以从...处获得推荐信
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
Стандартная формула для того, чтобы сообщить работодателю, что вы могли бы также предоставить свои рекомендательные письма, и с кем он может связаться для этого
我可以在...的时候接受面试
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
Используется, чтобы указать время, когда вы будете свободны для интервью
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
Используется, чтобы предоставить предпочтительные для вас контактные данные и поблагодарить работодателя за просмотр резюме
此致
Kính thư,
Официально, имя адресата неизвестно
此致
敬礼
Trân trọng,
Официально, широко используется, имя получателя известно
肃然至上
Kính thư,
Официально, редко используется, имя получателя известно
祝好
Thân ái,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"